Hồ sơ sản phẩm Nước giặt rửa hữu cơ LAYER CLEAN

Tải tệp QD-vv-Cap-giay-xac-nhan-phu-hop-tieu-chuan 

Tải tệp Phieu-kiem-nghiem 

Tải tệp TCCS-2019 

Tải tệp Xac-nhan-phu-hop-tieu-chuan